Jump to content


Photo

Flags And Beaches.


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 Wim

Wim

  Crete Explorer

 • Club Members
 • PipPipPipPip
 • 1,141 posts
 • Gender:Male
 • Location:The Hague Netherlands

Posted 22 July 2007 - 10:22 PM

I wonder if Yannis or somebody else can tell me if the beaches in the link "Crete beach guide" at the bottom of the article "Blue flag record for Crete beaches" are the ones that are flagged blue :) and if not so which one of them are?

:)
True is that adage: "He who yields to rule by wooden heads, becomes himself a fool."

#2 yannis_s

yannis_s

  Crete Explorer

 • Administrator
 • 1,072 posts
 • Gender:Male
 • Location:Heraklion, Crete

Posted 24 July 2007 - 11:01 PM

Hi Wim,
some of the beaches in the Beach Guide have a blue flag, while others don't. If a beach doesn't have a blue flag, it doesn't mean that it is not a beautiful beach. In most cases there are not the necessary facilities in order to get the blue flag.
Yannis Samatas
webmaster

#3 Wim

Wim

  Crete Explorer

 • Club Members
 • PipPipPipPip
 • 1,141 posts
 • Gender:Male
 • Location:The Hague Netherlands

Posted 24 July 2007 - 11:53 PM

:D So which beaches in the guide have a blue flag, Yannis B) I know all the beaches on Crete are nice :blush:

B)
True is that adage: "He who yields to rule by wooden heads, becomes himself a fool."

#4 yannis_s

yannis_s

  Crete Explorer

 • Administrator
 • 1,072 posts
 • Gender:Male
 • Location:Heraklion, Crete

Posted 27 July 2007 - 08:31 PM

Wim,
I think you can read Greek, so here is the info you want:

×áíéÜ 27

ÄÞìïò ÐåëåêÜíïõ: Ðá÷åéÜ ¶ììïò, ×áëßêéá, ËéìíÜêé, ÃñáììÝíï, ÂïõëéóìÝíç, ÄÞìïò Êïëõìâáñßïõ: ÊïëõìâÜñé, ÑáðáíéáíÜ, ÄÞìïò ÐëáôáíéÜ: ÌÜëåìå, ÃåñÜíé, ÐëáôáíéÜò, ÐëáôáíéÜ/ËéìáíÜêé, ÄÞìïò Í. Êõäùíßáò: Óôáëüò, ¶ãéïé Áðüóôïëïé 1, ¶ãéïé Áðüóôïëïé 2, ×ñõóÞ ÁêôÞ, Áãßá Ìáñßíá, ÊáëáìÜêé, ÄÞìïò ×áíßùí: ÍÝá ×þñá, ÄÞìïò Ãåùñãéïýðïëçò: Êáâñüò, Ðåñáóôéêü, ÄÞìïò Áêñùôçñßïõ: ÌáñÜèé, Óôáõñüò, ¶ãéïò Ïíïýöñéïò, ÊáëáèÜò, ÄÞìïò ÁñìÝíùí: ÌáúóôñÜëé, ÊõáíÞ, ÄÞìïò ÂÜìïõ: Áëìõñßäá.

ÑÝèõìíï 17

ÄÞìïò Ñåèýìíçò: ÑÝèõìíï 1, ÑÝèõìíï 2, ÑÝèõìíï 3, ÑÝèõìíï 4, ÐëáôáíéÜò Â/ÑÝèõìíï 6: ÊïõìðÝò, ÄÞìïò Áñêáäßïõ: Áäåëéáíüò ÊÜìðïò Á, ÁñêÜäé, Ðçãéáíüò ÊÜìðïò, ÓêáëÝôá, ÄÞìïò ÃåñïðïôÜìïõ: ÐÜíïñìï/Ëßìíç, Ëéáíüò ÊÜâïò Ëáõñßò, Ìðáëß Âáñêüôïðïò, Ìðáëß ËéâÜäé, ÄÞìïò Öïßíéêá: Äáìíüíé, ÐëáêéÜò, Óïýäá.

ÇñÜêëåéï 14

ÄÞìïò Ãáæßïõ: ÅëëçíïðåñÜìáôá, Öüäåëå, ÁììïõäÜñá 1, ÁììïõäÜñá 4, ÄÞìïò Ãïõâþí: Ãïýâåò 2, Êïêêßíç ×Üíé, ÄÞìïò ×åñóïíÞóïõ: ËéìÝíáò ×åñóïíÞóïõ 5, ¶ã. Ãåþñãéïò 1, Áã. Ãåþñãéïò 3, ÁíéóáñÜò, ¶ã. Ãåþñãéïò 2/Ðáíáãßá Ñýæéá ÄñÝðáíïò, ÄÞìïò Ìáëßùí: Ðïôáìüò, ÄÞìïò Ôõìðáêßïõ: ÌÜôáëá.

Ëáóßèé 39

ÄÞìïò ÍåÜðïëçò: Ìðïýöïò, ÄÞìïò Áã. ÍéêïëÜïõ: Ðüñïò 1, Ðüñïò 2, Åëïýíôá, Åëïýíôá/ÐçãáúäÜêé, Ó÷ßóìá, Åëïýíôá 1, ÄñÞñïò, ×éüíáö, ÐëÜêá, ×áâÜíéá 1, ×áâÜíéá 2, ¶ãéïò Íéêüëáïò 1, ¶ãéïò Íéêüëáïò 2, ¶ãéïò Íéêüëáïò 3, Áììïýäé, Êéôñïðëáôåßá, ¶ììïò/Ìáñßíá, Áëìõñüò, ¶ììïò/ÄçìïôéêÞ, ÐÞëïò, ÁììïõäÜñá, Âïýëéóìá, Áã. ÐáíôåëåÞìïíáò, ÄÞìïò Óçôåßáò: Óçôåßá 1/Ãáëëéêü, Óçôåßá 2/ÐÝôñá, Óçôåßá 3/Êáñáâüðåôñá, ÄÞìïò ÉôÜíïõ: ÂÜé/Öïéíéêüäáóïò, ÄÞìïò Ëåýêçò: ÂïõñëéÜ, ËéìáíÜêé, ÄÞìïò Ìáêñý Ãéáëïý: ÁíÜëçøç, Ìáêñýãéáëïò/Ëáãêïýöá, ÄÞìïò ÉåñÜðåôñáò: ÉåñÜðåôñá 1/ÄçìïôéêÞ, ÉåñÜðåôñá 2/ÄçìïôéêÞ, ÉåñÜðåôñá 3, Áãßá ÖùôéÜ, Ìýñôïò, ÊïõôóïõíÜñé/Áã. ÉùÜííçò, ÊïõôóïõíÜñé 2.
Yannis Samatas
webmaster

#5 Wim

Wim

  Crete Explorer

 • Club Members
 • PipPipPipPip
 • 1,141 posts
 • Gender:Male
 • Location:The Hague Netherlands

Posted 28 July 2007 - 11:38 AM

Thanks Yannis,

For the less Greek speaking members; here's a total overview with maps

And it's not only about facilities but also if the sewer system of the near by villages meet the regulations concerning filtering, and if the distance from the shore where the draines discharge in the sea is within certain limits.

:blush:
True is that adage: "He who yields to rule by wooden heads, becomes himself a fool."